Työelämätietoa

Miten tehdä timanttinen työhakemus? Mistä moniosaajan kannattaa etsiä unelmien työpaikkaa? Tältä sivulta löydät erityisesti uransa alkutaipaleella kulkevien tulevaisuuden moniosaajien tarpeisiin tietoa työelämästä ja työn hakemisesta!

Kohti unelmien työuraa

Oppaistamme löydät apua omaa urapolkua pohdiskellessa ja töitä hakiessa. Kurkkaa myös suositut artikkelimme!

Kasvatustieteilijät työelämässä

Oppaasta löydät tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana. Opas sisältää myös ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta.

Open PDF

Humanistit työelämässä

Oppaasta löydät tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana. Opas sisältää myös ajankohtaista tietoa historian pääaineesta valmistuneiden humanistien työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta.

Open PDF

Korkeakouluharjoitteluopas

Tietoa korkeakouluharjoittelun suorittamisesta ja harjoittelusta työsuhteen muotona sekä vinkkejä onnistuneeseen harjoittelukokemukseen!

Open PDF

Tilausgraduopas

Tukea ja tietoa kasvatustieteiden ja yleisen historian opiskelijoille gradutoimeksiannon löytämiseen ja oikeudenmukaisesta palkkiosta sopimiseen.

Open PDF

Akavan Erityisalojen työharjoitteluopas

Tästä oppaasta löydät kaiken tarpeellisen työharjoittelupohdintaasi!

Open PDF

Työttömyysturvaa jo opintojen aikana

Jos käyt työssä jo opiskeluaikana, sinun kannattaa liittyä työttömyyskassaan. Oppaasta löydät tietoa työttömyysturvasta!

Open PDF

Harjoittelutukikäytänteet specialaisilla aloilla

Mietityttääkö oman alan harjoittelukäytänteet? Kurkkaa tästä oppaasta, miten ne näyttäytyvät specialaisilla aloilla!

Open PDF

Educational Scientists and Employment

Topical information about the employment and pay of educational scientists as well as support for job seeking and development of expertise during studies.

Open PDF

Inspiroidu artikkeleistamme

Syvenny moniosaajille suunnattuihin asiantuntijasisältöihin ja löydä apua unelmiesi työpaikan kartoittamiseen!

Palkitut Pro gradu tutkielmat

Specia palkitsee vuosittain 500 euron arvoisella gradustipendillä moniosaajuuteen, asiantuntijatyöhön tai yleisesti työelämään liittyviä erityisen ansioituneita pro gradu-tutkielmia ja opinnäytetöitä. Tutkielmat ovat tekijänoikeuden alaisia. Voit lukea ja tulostaa tutkielmia henkilökohtaista käyttöä varten, mutta niiden kaupallinen käyttö on kielletty.

Työssä opiskelun ja oppimiskulttuurin yhteys työhyvinvoinnin kokemiseen

Riina Ollila ja Helmi Tulokas Jyväskylän yliopistosta ovat kirjoittaneet pro gradu -tutkielman, joka tutkii työssä opiskelun ja oppimiskulttuurin vaikutusta työhyvinvointiin. He käyttävät aineistona vuoden 2022 työolobarometria.

Lue lisää

Tulevaisuuden johtamisosaamistarpeiden tunnistaminen Delfoi-menetelmällä

Henna Juntusen pro gradu -tutkielma tarkastelee tulevaisuuden johtamisosaamistarpeita: muuttuva työelämä johtamisympäristönä asettaa uusia vaatimuksia myös johtamisosaamiselle. Tutkimusmenetelmänä on tulevaisuuksientutkimuksessa käytetty, monimenetelmällinen argumentoiva Delfoi.

Lue lisää

Uupuneita supernaisia? Työelämän menestyvät ja työllistettävät korkeakoulutetut nuoret naiset

Riikka Henttu pro gradu -tutkielman aiheena on nuorten korkeakoulutettujen naisten työllistettävyyden tutkiminen kaupallisella alalla uusliberaalin postfeminismin viitekehyksestä tarkasteltuna. Tutkielmassa lähestytään kriittisestä näkökulmasta yhteiskunnan tuottamia, yksilökeskeisiä työllistettävyyteen liitettyjä vaateita.

Lue lisää

Pelillinen digitaalinen konserniperehdytys ja uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen: Case Barona

Henniina Vänttinen tutki hallintotieteen Pro Gradu-tutkielmassa Suomessa työskentelevien asiantuntijoiden organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Lue lisää

Infotilaisuuksien merkitys TE-toimiston asiakasohjauksessa: Case: Tule töihin -valmennus

Suvi Ylälahti kehitti YAMK opinnäytetyössään TE-toimiston infotilaisuuksia. Kehitystyön tuloksena löytyi kuusi tapaa, joilla parantaa osallistujien tyytyväisyyttä itse infotilaisuuksia kohtaan sekä sitä kautta luoda heille polkuja jatkokoulutuksiin ja/tai töihin.

Lue lisää

Korkeakouluopiskelijoiden osaamisvaatimukset ja ihanneharjoittelijan kuvaus harjoittelupaikka-ilmoituksissa

Annika Kervisen Pro Gradu Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin korkeakouluharjoittelijoihin kohdistuvia osaamisvaatimuksia harjoittelupaikkailmoituksissa ja kuvailtiin, minkälaista ihanneharjoittelijan kuvaa osaamisvaatimusten avulla tuotetaan.

Lue lisää

Palvelevan johtamisen, yhteisöllisyyden ja työriippuvuuden yhteys työuupumukseen ja työstä palautumiseen

Kaisa Muilun pro gradu -tutkielma käsittelee palvelevan johtamisen teoreettista lähestymistapaa asiantuntija-ja esihenkilötyön näkökulmasta ja tuottaa uutta tietoa työelämän ilmiöistä, kuten johtamisesta, työssä jaksamisesta ja palautumisesta sekä työriippuvuudesta.

Lue lisää

Kasvatustieteilijöiden tulevaisuususko: generalistialan kasvatustieteilijöiden näkemyksiä roolistaan tulevaisuuden työmarkkinoilla

Hanna-Maria Pajarin pro gradu -tutkielma kertoo, millaisena kasvatustieteilijöiden rooli tulevaisuuden työmarkkinoilla näyttäytyy: miten kasvatustieteilijät hahmottavat ammatillista identiteettiään, miten he arvottavat koulutustaan tulevaisuusnäkökulmasta, sekä minkälaisia tulevaisuusnäkymiä kasvatustieteilijöille voidaan rakentaa.

Lue lisää

Urasiirtymä tuntemuksina ja ruumiillisena kasvuprosessina: irtoaminen, puhdistuminen, tulollaan oleminen

Mirva Heikkilän pro gradu -tutkielma tarkastelee ammattillisen identiteetin muuttumista korkeakoulutetun siirtyessä toiselle ammattialalle. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä urasiirtymästä kokonaisvaltaisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lue lisää

Uraohjaajien osaaminen ja haasteet työelämän murroksessa

Emilia Lammen kasvatustieteiden pro gradu-tutkielma selvitti uraohjaajien tarvitsemaa osaamista ja heidän kohtaamiaan haasteita työelämän murroksessa.

Lue lisää

Onnistuneita ja haastavia asiakaskohtaamisia – sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö asiakkaan toimijuutta tukemassa

Siina Niemisen pro gradu -tutkielmassa kiinnostuksen kohteena oli sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan toimijuuden ja itseohjautuvan hyvinvoinnin tukeminen. Tutkimus toteutettiin Minä ensin! -hankkeen kanssa yhteistyössä.

Lue lisää