Korkeakouluharjoittelijana Specialla – opinnoista karttuneet taidot käyttöön

Toimin Specialla korkeakouluharjoittelijana kolmen kuukauden ajan keväällä 2023. Samoihin aikoihin valmistuin myös Filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineena yleinen historia. Harjoittelun aikana pääsin kehittämään omaa asiantuntijuuttani ja hyödyntämään yleisen historian opinnoissa kertyneitä taitoja. Reflektoin aikaani Specian työyhteisössä ja halusin kirjoittaa erityisesti siitä, millä tavoin pääsin hyödyntämään osaamistani harjoitteluni aikana.

Sara Lenkkeri

Monipuolisia työtehtäviä ja omien taitojen kehittämistä

Sain harjoitteluni aikana tehdä monipuolisesti erilaisia työtehtäviä Specialla, eikä yksikään päivä ollut täysin samanlainen. Tein esimerkiksi työtehtäviä niin Specian toimistolla kuin etänä Turusta käsin. Välillä taas kävin Pasilassa kokouksissa tai muissa tapaamisissa: jo ensimmäisenä työpäivänä lähdin Pasilaan kuulemaan analyysia eduskuntavaalien tuloksesta. Harjoittelu vaatikin oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä tasapainoilla eri työtehtävien välillä.

Yksi harjoittelun suurimmista projekteista oli jäsenmaksukyselyn sekä kyselyyn liittyvien haastattelujen koordinoiminen. Sivuaineopintoni psykologiasta ja sosiaalitieteistä olivat antaneet teoreettista ymmärrystä kysely- ja haastattelututkimusten organisoimisesta. Oli kuitenkin erilaista päästä soveltamaan käytännössä opittua. Kyselytutkimuksen toteuttaminen osoitti hyvin sen, että nopeuden sijasta joskus kärsivällisyys on valttia. Projektia ei tarvinnut saattaa loppuun niin nopeasti kuin vain pystyin, vaan oli hedelmällisempää pysähtyä ja hioa kysely rauhassa valmiiksi.

Toinen suurempi työtehtäväni oli koostaa Specian opiskelijajäsenille tarkoitettuja työelämäoppaita. Käytännössä tarvitsin tiedonhakutaitoja lähdeaineiston löytämiseksi sekä luovuutta ja kriittistä ajattelua, jotta sain pohdittua tapoja uudistaa oppaita. Hyödynsin myös omia verkostojani kyselemällä tutuilta opiskelijoilta, millaista tietoa he toivoisivat työelämäoppaiden sisältävän. Aineistoja läpikäydessä opin itsekin uutta työelämästä ja siitä, millaisia erilaisia työmahdollisuuksia voi omallakin koulutuksella löytyä.

Näiden suurempien projektien lisäksi osallistuin esimerkiksi tapaamisiin, joissa pohdittiin mm. jäsenhankintaa. Erilaiset tapaamiset mahdollistivat niin uusien ihmisten tapaamisen kuin sen, että sain käytännössä nähdä, millaista yhteistyötä erilaiset yhdistykset tekevät toistensa kanssa.

Työelämä todella on jatkuvaa oppimista

Harjoittelu konkretisoi hyvin sen, ettei oppiminen lopu valmistumisen jälkeen. Sen sijaan uusia asioita voi lähteä uteliaasti kokeilemaan, ja omaa osaamistaan voi kehittää uusien työtehtävien ja erilaisten koulutusten kautta. Harjoittelun aikana minuakin kannustettiin osallistumaan erilaisiin koulutuksiin. Osallistuin lopulta esimerkiksi python-kurssille ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta koodaamisesta. En ehkä oppinut täydellisesti koodaamaan, mutta sain edes pintapuolisen käsityksen siitä, mistä koodaamisessa on kyse.

Kaikkea ei myöskään opi ainoastaan opintojen tai töiden kautta. Hyödynsin harjoittelussa runsaasti osaamista, joita olin kartuttanut muun muassa ainejärjestötoiminnan kautta. Olin järjestötoiminnan myötä päässyt käytännössä harjoittelemaan projektinhallintataitoja, itseni ja muiden johtamista, tiimityöskentelyä sekä tapahtumien organisoimista. Koen, että pääsin harjoittelussani käyttämään ja kehittämään näitä taitoja entisestään.

Lisäksi olin järjestötoiminnan kautta kartuttanut ymmärrystä erilaisten organisaatioiden hallinnosta ja toimintakulttuureista. Tämä kokemus helpotti ymmärtämään myös Specian toimintaa ja sen suhdetta Akavan erityisaloihin. Aiemman kokemuksen myötä oli helpompaa hahmottaa erilaisten organisaatioiden hallintoa ja sitä, miten päätöksenteko toteutuu ammattijärjestön sisällä.

Harjoittelu vahvisti näkemystä omista vahvuuksista

Harjoittelu Specialla antoi perspektiiviä siihen, mitä kaikkea ammattijärjestöt tekevät. Pääsin myös harjoittelun kautta kokemaan, millaista on tehdä asiantuntijatyötä. Tärkeintä oli kuitenkin se, että harjoittelu auttoi minua hahmottamaan, mitä kaikkea opintojen aikana olin tullut oppineeksi. Esimerkiksi taito suunnitella ja koordinoida suurempia projekteja sekä tehokkuus käydä läpi laajoja aineistoja olivat selvästi kehittyneet opintojen myötä.

Harjoittelu lisäsi lopulta omalla kohdallani itseluottamusta ja varmuutta siitä, että minulla on relevanttia osaamista annettavana työelämässä. Toisaalta kaikkea ei myöskään tarvinnut osata etukäteen, vaan saatoin harjoittelun aikana opetella uusia asioita. Työelämään siirtyessä ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan tärkeintä on olla valmis oppimaan ja omaksumaan uutta tietoa.

Haluan vielä lopuksi kiittää Hanna-Maria, Henriinaa, Pauliinaa ja Saaraa siitä, että sain harjoitteluni ajan olla osana Specian työyhteisöä. Harjoittelu antoi hyvät eväät tulevaisuutta kohden ja vahvisti sitä mielikuvaa siitä, millaista työtä voisin tulevaisuudessa tehdä.

Sara Lenkkeri