Arvot ohjaavat organisaatiokulttuurin kehitystä

Organisaatiokulttuurin rakentuminen ja kehittyminen ei tapahdu sattumalta. Kulttuuri on tulosta tietoisesta ja johdonmukaisesta työstä, jossa arvot toimivat ohjaavana voimana. Arvojen merkitys korostuu organisaation mission ja vision rinnalla. Onnistuessaan edellä mainitut eivät ole organisaation slangia, hybristä tai sanahelinää, vaan totta organisaation arjessa vuoden jokaisena päivänä.  

Järjestimme maaliskuussa 2024 Specian johtajuusseminaarin, jossa aiheena oli arvojen ja kulttuurin johtaminen. Tässä artikkelissa tarkastelemme seminaarin puheenvuorojen pohjalta, miten arvot voivat muokata organisaatiokulttuuria ja viedä kohti haluttuja tavoitteita. 

Arvot käytännössä: organisaatiokulttuurin näkyväksi tekeminen

Organisaation arvot eivät ole pelkkiä sanoja paperilla. Ne saavat merkityksensä vasta, kun ne tulevat osaksi arjen toimintaa ja päätöksentekoa. Seminaarin avauspuheenvuorona toiminut Business Finlandin tapaus toi esille, että arvot voivat olla konkreettisesti läsnä organisaation prosesseissa ja päätöksenteossa. Kun arvot otetaan huomioon ihan kaikessa tekemisessä, ne muuttuvat eläväksi osaksi organisaation toimintakulttuuria. Esimerkiksi Business Finlandilla arvot on viety läpileikkaavasti prosesseihin, kuten rekrytointiin ja perehdytykseen sekä suorituksen arviointiin ja palkitsemiseen. 

Muutoksen moottori

Arvot voivat olla myös voimakas moottori muutokselle, kuten osoitti seminaarin toinen case-esimerkki, jossa kuulimme Futuricen matkasta kohti inklusiivisempaa organisaatiokulttuuria. Kun koko organisaatio sitoutuu näihin yhteisiin arvoihin ja johto uskoo jokaisen työntekijän potentiaaliin, syntyy ilmapiiri, jossa jokainen työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi.

Yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion (DEI) edistäminen on tärkeä teema, koska se luo oikeudenmukaisempaa työympäristöä kaikille. Teemoihin paneutuminen ei vain lisää organisaation eettistä ja moraalista arvoa, vaan sillä on myös konkreettisia hyötyjä liiketoiminnalle. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisissa ja inklusiivisissa organisaatioissa on parempi innovaatiokyky, kyky ratkaista ongelmia ja saavuttaa parempia tuloksia. Lisäksi ne houkuttelevat ja pitävät kiinni lahjakkaista työntekijöistä erilaisine taustoineen. DEI-työ ei siis vain edistä oikeudenmukaisuutta, vaan se on myös älykäs liiketoimintastrategia.

Miten saada ihmiset antamaan parhaansa?

Arvojen johtaminen ei ole pelkästään ylimmän johdon tehtävä. Se vaatii sitoutumista ja panostusta kaikilta organisaation jäseniltä. Kun arvot ovat selkeästi määritelty ja integroitu organisaation toimintaan, ne voivat toimia voimavarana, joka innostaa ja motivoi työntekijöitä parhaisiin suorituksiin. Näin organisaatio voi saavuttaa kilpailuedun ja luoda kestävää menestystä.

Jokainen johtaja haluaa, että hänellä olisi johdettavana joukko ihmisiä, jotka ovat sitoutuneita ja haluavat antaa osaamisensa organisaation parhaaksi. Organisaatio tuottavuus kasvaa kuitenkin vasta, kun se on saanut herätettyä siellä työskentelevien ihmisten intohimon, luovuuden ja aloitteellisuuden. Olennaista olisikin johdossa miettiä, miten tämä tila voidaan saavuttaa. Mikä tekee organisaatiokulttuurista sellaisen, että se saa ihmiset antamaan parhaansa?  

Tiedätkö millainen ihmiskäsitys organisaatiossa on?

Tietoisuus siitä, miten näemme ihmisyyden ja mitä odotamme ihmisiltä, vaikuttaa siihen, miten toimimme yksilöinä ja organisaatioina. Tämä näkemys voi syntyä omista elämänkokemuksista, kulttuurista, opetuksista ja uskomuksista, ja se ohjaa suhtautumistamme toisiin niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssäkin.

Tiina Laine, joka työskentelee yrityskulttuurin parissa Leidenschaftissa, korosti puheenvuorossaan ihmiskäsityksen merkitystä organisaation kulttuurissa. Organisaation tulisi tiedostaa, millainen ihmiskuva vallitsee organisaatiossa ja onko olemassa rakenteita, jotka voivat jopa tiedostamatta pienentää yksilöiden arvoa. 

Arvojen johtaminen ei ole myöskään staattinen prosessi, vaan jatkuva matka kohti entistä parempaa organisaatiokulttuuria. Se vaatii avoimuutta, rohkeutta ja halua oppia uutta. Totta kuitenkin on, että kun arvot ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa, organisaatio voi luoda ympäristön, jossa jokainen jäsen voi kukoistaa ja saavuttaa parhaan mahdollisen potentiaalinsa. Tällaisessa organisaatiossa on useimmin sitoutuneita ja tyytyväisiä työntekijöitä ja johtajia.