Esihenkilö, miten kohtaat nuoren työntekijän?

Alkukesästä monissa työtiimeissä aloittavat uudet kesätyöntekijät tai -harjoittelijat. Kun työyhteisössä aloittaa uusi nuori työntekijä, sekä esihenkilöiden että koko työtiimin on tärkeää valmistautunut tukemaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäiset työkokemukset ja työharjoittelut muodostavat pohjan ammatilliselle identiteetille pitkälle tulevaisuuteen. Työnantajilla onkin suuri vastuu siitä, millaista kuvaa työelämästä, työnteon pelisäännöistä ja esihenkilön roolista työuraansa aloittava ammattilainen saa. Kiinnittämällä erityistä huomiota nuoren työntekijän integroitumiseen työyhteisöön, luot positiivista kuvaa työnantajana, tuet nuoren työntekijän ammatillisen identiteetin kasvua työuran alussa ja luot pohjaa motivoituneen työntekijän sitoutumista tiimiin myös pidemmälle ajalle. 

Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt tekee vuoden 2024 aikana yhteistyötä Maria Akatemian Työnimuun! -hankkeen kanssa. Tässä jutussa hankepäällikkö Nelli Pahkamäki kertoo, mihin kannattaa kiinnittää huomiota nuoren työntekijän aloittaessa työtiimissäsi.

Valmistautukaa tiimin kanssa uuden työntekijän tuloon

Keskustele avoimesti tiimisi kanssa, miten voitte varmistaa uusien työntekijöiden mahdollisimman sujuvan ja mielekkään aloituksen työyhteisössänne. Sopikaa etukäteen, kuka toimii perehdyttäjänä, miten otatte uuden työntekijän vastaan ja minkälaisen ensifiiliksen haluatte uudelle työntekijälle antaa työyhteisössänne. Kannusta tiimiä jakamaan tietoa omista vahvuuksistaan ja odotuksistaan, jotta uusi jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Luo tilaa myös kysymyksille ja keskusteluille, jotta kaikki voivat ilmaista ajatuksiaan ja huolenaiheitaan. Voisitteko yhdessä pohtia, mitä ajatuksia olette käyneet läpi, kun itse aloititte uudessa työssä?

On ensisijaisen tärkeää määritellä uuden työntekijän työtehtävät ja niiden rajaukset selkeästi etukäteen, mahdollisesti koko tiimin kesken. Tämä auttaa ennen kaikkea uutta ja usein hyvin innokasta nuorta työntekijää hahmottamaan odotuksia ja tavoitteita sekä antaa suunnan työlle. On myös hyvä sanoittaa, mitä asioita ei vielä odoteta työn alkuvaiheessa. Varmista, että työmäärä on sopiva, jotta onnistumisen ja hallittavuuden kokemus mahdollistuu. Uusi työntekijä saattaa kaivata tukea työtehtävien priorisoinnin kanssa, joten käykää yhdessä läpi työtehtävien tärkeysjärjestys. Selkeästi määritellyt työtehtävät auttavat uutta jäsentä keskittymään olennaiseen sekä vähentävät mahdollisia epäselvyyksiä ja konflikteja  koko työtiimin sisällä.

Sanoita arvostuksesi 

Tämä saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta arjen kiireessä hyvän työn ääneen sanominen saattaa helposti unohtua. Työnimuun -hankkeessa tavatut nuoret naiset nostavat usein esiin, että he eivät koe arvostusta työssään, joten konkreettisten onnistumisten huomaaminen ja ääneen sanominen voi olla todella merkityksellistä uuden työntekijän työmotivaation ylläpitämisessä. Anna siis arvostusta hyvin tehdylle työlle ja kiinnitä huomiota konkreettisiin hyvin hoidettuihin työtehtäviin. Tarjoa säännöllistä palautetta työntekijöillesi heidän suorituksestaan ja kehityksestään sekä kiitä ja kannusta onnistumisista, oli kyse sitten pienistä askelista tai suurista saavutuksista. 

Tee tilaa oppimiselle ja kasvulle luomalla turvallinen ympäristö 

Työnantajana yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on luoda työympäristö, joka rohkaisee ja tukee työntekijöidesi oppimista ja kehitystä. Moni hankkeessa kohdattu nuori nainen korostaa, että vaikka työ on vaativaa, he eivät koe pääsevänsä vaikuttamaan työyhteisön asioihin tai saa vapautta toteuttaa omia ideoitaan. Nuoret ammattilaiset ovat innokkaita oppimaan ja kasvamaan urallaan, mutta kehityksen edellytyksenä on tasapaino vastuun ja vapauden välillä sekä ilmapiiri, jossa virheet ovat hyväksyttyjä ja niistä oppia. Nuoret naiset ovat usein ankaria itselleen ja pelkäävät virheitä; siksi on tärkeää kannustaa heitä ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia ideoita tarjoten samalla tukea. Muistuta koko työyhteisöä siitä, että uudet oivallukset syntyvät usein yrityksen ja erehdyksen kautta.

Nuorille työntekijöille on tärkeää, että työympäristö kunnioittaa ja arvostaa työyhteisön monimuotoisuutta. Työnantajana tai esihenkilönä tehtäväsi on varmistaa, että työtiimissä vallitsee psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki työntekijät otetaan vastaan yhdenvertaisesti, arvostavasti ja hyväksyvästi. Se edellyttää koko työyhteisöltä avointa mieltä, kuuntelemisen taitoa ja halua oppia toisilta. Kannusta tiimiäsi arvostamaan erilaisuutta ja rohkaise kaikkia tuomaan esiin omia näkökulmiaan. Luo käytäntöjä ja prosesseja, jotka tukevat monimuotoisuutta ja varmista, että viestintäkanavat ovat avoimia. Selkeä ja avoin kommunikaatio auttaa rakentamaan luottamusta ja vahvistamaan tiimin yhtenäisyyttä. 

Pohdi mentoroinnin mahdollisuuksia 

Oletko harkinnut mentoroinnin tarjoamista nuorille työntekijöillesi? Työyhteisön sisäisessä mentoroinnissa perinteisesti kokeneempi työntekijä toimii uuden työyhteisön jäsenen oppaana ja tukena uudessa työtehtävässä. Mentoroinnin avulla nuoret työntekijät saavat rinnallakulkijan kokeneemmasta kollegastaan, ja näin he pääsevät käsiksi myös työyhteisön hiljaiseen tietoon. Työyhteisön sisäinen mahdollistaa nuorille kehittymisen ammatillisesti ja henkilökohtaisesti, lisäten oppimista, itseluottamusta ja sitoutumista työhön. Mentorointi voi yksilömentoroinnin ohessa tapahtua myös esimerkiksi ryhmämentoroinnin keinoin tai työyhteisön ulkopuolisissa mentorointiohjelmissa. Se voi keskittyä esimerkiksi uratavoitteiden asettamiseen, työhyvinvoinnin ylläpitämisen keinoihin, ammatillisten taitojen kehittämiseen tai työelämässä navigoimiseen. Lisäksi mentorointi voi edistää tiimihenkeä ja organisaation kulttuuria, kun työntekijät jakavat tietoaan ja kokemuksiaan keskenään. Se voi myös auttaa luomaan vahvoja suhteita työyhteisössä ja edistää tiedonkulun avoimuutta. 

Mieti, mitä voit itse työnantajana oppia

Muista, että työnantajalla sinulla on suuri vastuu siitä, millainen kuva työelämästä ja esihenkilön roolista muodostuu. Nämä kokemukset vaikuttavat usein pitkään tulevaisuuteen; varmasti muistat oman ensimmäisen asiantuntijatehtäväsi aloituksen ja sen, miten tervetulleeksi tunsit itsesi työyhteisössäsi. Siksi on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä voimme oppia uusilta, työelämään astuvilta sukupolvilta.

Kuunteleminen on oppimisen ydin. Panosta siihen, että kuuntelet ja ymmärrät ennen kuin ehdotat ratkaisuja. Nuoret sukupolvet ovat monimuotoinen joukko – kysy siis alaiseltasi, miten hän haluaisi tulla johdetuksi, mitä hän arvostaa ja mikä motivoi häntä. Onko vapauden ja vastuun tasapaino kunnossa, palvelevatko nykyiset rakenteet tarkoitustaan, mikä kuormittaa työssä tai missä hän haluaisi kehittyä. Näitä aiheita ei kannata jättää vain vuosittaiseen kehityskeskusteluun, vaan pidä keskusteluja yllä jatkuvasti.

Jotta voit toimia parhaimmillasi esihenkilönä, on tärkeää myös tunnistaa oma kuormittuneisuuden taso. Jos olet itse stressaantunut ja omien voimavarojesi äärirajoilla, on vaikeaa tukea muita. Muistuta myös uutta työntekijää olemaan avoin, jos työkuorma kasvaa liian suureksi ja käykää koko tiimin kanssa ajoittain läpi, millaisia tukikeinoja tarjoatte hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Työnimuun-hanke vahvistaa nuorten naisten työelämätaitoja

Työnimuun! -hankkeen kanssa, jonka keskiössä on nuorten naisten itsetuntemuksen vahvistaminen ja siten tärkeiden työelämätaitojen lisääminen yksilötasolla. Tiesitkö, että tarjoamalla nuorelle naiselle tukea, kannustusta ja mahdollisuuksia, autat häntä menestymään tiimissäsi ja kasvamaan ammatillisesti? Erityisesti opinnoista työelämään siirtyessään nuoret ammattilaiset joutuvat muodostamaan uudelleen kuvaa itsestään suhteessa ensimmäisiin työpaikkoihinsa. Antamalla positiivisen kokemuksen ensimmäisessä työpaikassa voit siis vaikuttaa merkittävästi nuoren naisen ammatillisen identiteetin kehittymiseen sekä käsitykseen itsestään työyhteisön arvostettuna jäsenenä.

Työnimuun! -hankkeessa tarjotaan tukea nuorten naisten työhyvinvoinnin ylläpitoon mm. yksilötuen, vertaisryhmien sekä mentoriohjelman kautta. Hankkeessa toteutetaan myös työnantajayhteistyötä ja toteutetaan tutkimusta nuorten naisten työelämäkokemuksista ja -odotuksista. 

Lisää tietoa työnimuun! -hankkeesta löydät osoitteesta https://www.mariaakatemia.fi/tyonimuun. Nettisivuilta löytyy myös yhteydenottolomake, jos kiinnostuit hankkeen toiminnasta enemmän. 

Kirjoittaja:
Nelli Pahkamäki, hankepäällikkö
Maria akatemia ry