Tarvitsemme inhimillisen ja kestävän työelämän – Specian vaalitavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry on hallinnon, kehittämisen ja suunnittelutyön moniosaajien oma ammattijärjestö. Teemme ammatillista edunvalvontaa moniosaajajäsentemme aloilla ja edistämme reilua, yhdenvertaista ja kestävää työelämää. 

Ammattijärjestöömme kuuluu lähes 7000 jäsentä. Specialaiset ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja esihenkilöitä työelämän eri sektoreilla. Jäsenemme työskentelevät hallinnon, HR:n ja osaamisen kehittämisen parissa, koulutus-, opetus ja työllisyysalan asiantuntijoina sekä järjestö- ja projektiammattilaisina. Olemme Akavan Erityisalojen suurin jäsenjärjestö ja osa korkeakoulutettujen työmarkkinakeskus Akavaa. 

Teemme Speciassa vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa ja tuomme moniosaajajäsentemme äänen kuuluviin myös keskusjärjestömme Akavan vaikuttamistyössä. 

Miksi tarvitsemme muutosta työelämään?

Työelämän rakenteiden murroksen lisäksi asiantuntijakentän työ muuttuu koko ajan. Nykyinen toimintaympäristö haastaa työmarkkinoita sekä ihmisten jaksamista, osaamista ja yhdenvertaisuutta. 

Tulevalla hallituskaudella 2024–2027 tulee panostaa kestävien työelämän rakenteiden kehittämiseen, ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen sekä yhdenvertaisiin ja saavutettaviin mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämä saavutetaan resursoimalla riittävästi julkista hallintoa sekä uudistamalla lainsäädäntöä turvaamaan inhimillinen ja hyvinvointia tukeva työelämä kaikille. 

Akavan Erityisalojen hallitusohjelmatavoitteet Akavan hallitusohjelmatavoitteet

Specian vaalitavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

Haluamme nostaa sekä Akavan Erityisalojen että Akavan tavoitteista juuri Specian moniosaajajäsenille tärkeitä teemoja sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia käynnissä olevaan vaalikeskusteluun: 

  • Työelämä tarvitsee hyvinvoivia ja työssään jaksavia asiantuntijoita 
  • Asiantuntijatyöstä on maksettava asianmukainen palkka sukupuolesta riippumatta
  • Määräaikaiset työsuhteet eivät voi olla esteenä työstä palautumiselle ja urakehitykselle
  • Etä- ja hybridityössä huomioitava työturvallisuus ja työhyvinvointi 

Työelämä tarvitsee hyvinvoivia ja työssään jaksavia asiantuntijoita 

Kuormittuminen, uupumus ja jaksamisen haasteet ovat leimanneet työelämäkeskustelua pitkään. Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen työkyvyttömyyseläketilastojen kärkipaikalla. Yli 80 % alle 35-vuotiaille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä oli mielenterveysperusteisia. Tarvitsemme kipeästi henkisen hyvinvoinnin tueksi ennakoivia, moniammatillisia palveluita sekä yhteistyötä työterveyshuollon ja työnantajien kesken. Henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen tulee säätää laissa osaksi lakisääteistä työterveyspalvelua. Työntekijällä tulee olla lisäksi oikeus käyttää työterveyden palveluita työajalla. Hoitoon pääsy nopeutuu ja työkyvyn tukemiseksi aloitettavat toimet voivat parhaimmillaan ylläpitää työkykyä sekä ehkäistä pitkiä sairauspoissaoloja. 

Tarvitsemme työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen, koska nykyinen työturvallisuuslaki ei tunnista ihmisten henkistä jaksamista työelämässä. Siinä ei huomioida riittävästi työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja työhön liittyvää psykososiaalista kuormitusta. Työturvallisuuslakia tulee uudistaa haitallisen psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja työkyvyn tukemisesti. Lisäksi työsuojelun yhteistoiminta tulee siirtää nykyisen työsuojelun valvontalain piiristä osaksi työturvallisuuslakia. 

Asiantuntijatyöstä on maksettava asianmukainen palkka sukupuolesta riippumatta

Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen korkea Suomessa suhteessa muihin Euroopan unionin jäsenmaihin. Palkasta pitää voida puhua! Palkka-avoimuus edistää yleistä palkkatietämystä ja auttaa osaltaan korjaamaan sukupuolesta johtuvia palkkaeroja työpaikoilla. Tarvitsemme toimenpiteitä syrjintätilanteiden ehkäisemiseksi. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lisäävät hyvinvointia työelämässä. Sen edistäminen kuuluu jokaisen työnantajan velvollisuuksiin organisaation koosta riippumatta. Tarvitsemme edelleen toimenpiteitä, joilla edistämme lainsäädännön keinoin tasa-arvoa ja palkka-avoimuutta työelämässä. Tasa-arvolakia tulee muuttaa tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten osalta siten, että̈ tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus laaditaan vähintään 20 työntekijän työpaikoilla. Tasa-arvolain sääntelyn piiriin saatava tehokkaammat keinot, jotka velvoittavat työnantajia korjaamaan perusteettomat palkkaerot.

Määräaikaiset työsuhteet eivät voi olla esteenä työstä palautumiselle ja urakehitykselle

Moniosaajan ura voi koostua useista toisistaan erilaisista työsuhteista. Määräaikaiset projektiluontoiset työsuhteet tuovat jäsentemme mukaan haasteita oman elämän järjestämiselle, sillä vuosilomia on usein hankala pitää työsuhteen aikana. Pitämättömät vuosilomat korvataan lomakorvauksella, mutta silti palautumiseen ja uuteen työhön siirtymiselle on harvalla riittävästi aikaa. Vuosiloman ansainnan tulee olla 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta työsuhteen kestosta riippumatta. 

Me Speciassa haluamme lisäksi peräänkuuluttaa työnantajan velvollisuutta mahdollistaa vuosiloman pitämisen myös määräaikaisissa työsuhteissa. Ihan jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus riittävään lepoon ja palautumiseen. 

Määräaikainen työsuhde voi myös joissain tilanteissa estää uuteen työhön siirtymisen. Tämä tilanne voi nousta esille erityisesti asiantuntijatöissä, jossa hankkeen tai projektin päättyessä työntekijällä on tarve kiikaroida jo seuraavaa työsuhdetta kohden. Työsopimuslakia pitää muuttaa siten, että työntekijällä on oikeus irtisanoutua yli 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta työsuhteesta. On kaikkien etu saada osaajat oikeisiin tehtäviin oikeaan aikaan!

Etä- ja hybridityössä huomioitava työturvallisuus ja työhyvinvointi 

Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ ovat erityisesti asiantuntijatyössä yleistyneet useilla eri työelämän sektoreilla. Joustavuus työnteon tavoissa lisää tutkitusti työhyvinvointia. Työlainsäädäntöön tarvitaan kuitenkin muutoksia, jotka tukevat monimuotoisen työn tekemistä. Meidän tulee valmistautua tulevaisuuteen, jossa työtä voi tehdä paikka- ja aikariippumattomasti. 

Etätyö tulee tunnistaa nykyistä vahvemmin työlainsäädännössä. Erilaiset työn teon tavat haastavat myös johtamista ja työturvallisuutta ja tähän tulee kiinnittää huomiota työsuojelutoiminnassa. 

Monet asiantuntijat työskentelevät jo pysyvästi osan työajasta etätöissä kotonaan. Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden näkökulmat tulisi huomioida myös muualla kuin lähityössä. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työvälineistä ja ergonomiasta myös etätyön aikana. Työtapaturmalaissa etätyö tulee tunnistaa samanarvoisena kuin lähityö. 

Osallistu vaaliteemoihimme liittyvään keskusteluun Twitterissä, LinkedInissä tai Facebookissa