Akava: aikuiskoulutustukea tulisi kehittää, ei lakkauttaa

Keskusjärjestömme Akava on antanut 4.1.2024 lausunnon aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. Akava painottaa, että lakkautukset uhkaavat työntekijöiden mahdollisuuksia syventää ammattiosaamistaan, nostaa koulutustasoaan ja lisätä työhyvinvointiaan opiskelun avulla. Leikkaukset osuvat voimakkaimmin työvoimapulasta kärsiville, matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille, joilla työnantajan kustantama jatkuva oppiminen on heikompaa.

Aikuiskoulutustuelle ja vuorotteluvapaalle on perustellut paikkansa työelämässä

Aikuiskoulutustuki on ollut myös monelle Specian jäsenelle väylä monialaisen osaamisen edistämiselle sekä tukenut työssä jaksamista.

Akavan jäsenliitoilleen tekemän kyselyn (2023) perusteella esimerkiksi tekoälyn yleistyminen ja digitalisaatio sekä tarve johtamisosaamiselle poikkileikkaavat niin julkista kuin yksityistä sektoria. Annetuista vastauksista käy ilmi, ettei kaikilla korkeakoulutetuillakaan ole taloudellisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, alanvaihtoon tai työhyvinvoinnin ylläpitämiseen opiskelun avulla, jolloin aikuiskoulutustuesta on muodostunut tärkeä elementti akavalaisilla urapoluilla.

Myös vuorotteluvapaa on Akavan mukaan tehokas työvoimatoimi, joka edistää työssä jaksamista erityisesti työuran loppupuolella. Akava korostaa vuorotteluvapaan merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille ja työurien pidentämiselle.

Leikkaukset eivät ratkaise osaajapulaa, päinvastoin

Akava painottaa pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoin, kuinka osaajapulaan vastaaminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen ovat eräitä aikamme keskeisiä haasteita. Nyt ehdotetut aikuiskoulutusetuuksien lakkautukset toimivat kuitenkin päinvastoin.

Akava jakaa hallitusohjelmaan sisältyvän huolen julkisen talouden kestävyydestä ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä. Se kuitenkin korostaa, että aikuiskoulutustuki rahoitetaan tälläkin hetkellä valtaosin työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Täten tuen lakkauttamisella ei juurikaan ole suoraa säästövaikutusta valtion budjettiin.

Akava ehdottaa nykyisten tukimuotojen kehittämistä sen sijaan, että ne kokonaan lakkautettaisiin. Mahdollisten uusien tukimuotojen tulee olla käytettävissä ennen vanhojen lakkautumista. Akava painottaa, että aikuiskoulutustuen kehittämisessä on tärkeää kohdistaa tuki eniten tarvitseville ja työvoimapula-aloille.

Akavan lausunnon pääkohdat tiivistettynä:

  • Akava vastustaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista ja suhtautuu kriittisesti lakimuutosten valmistelun kiireiseen aikatauluun.
  • Aikuiskoulutustuen käyttöä on mahdollista kehittää nykyisestä. Mahdollisen uuden tukimuodon tulee olla käytettävissä ennen vanhan lakkautumista.
  • Aikuiskoulutustuen leikkauksella ei juurikaan ole säästövaikutuksia valtion budjettiin, sillä tuki on pääasiassa rahoitettu työntekijöiden ja työnantajien maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla.
  • Aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta lasketut hyödyt ovat lyhytnäköisiä ja puutteellisia. Niissä ei ole huomioitu riittävästi työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työurien pidentämiseen liittyviä seikkoja.
  • Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää työvoiman saatavuutta monilla työvoimapula-aloilla sekä poistaa mahdollisuuksia työuran aikaiseen jatkuvaan oppimiseen.
  • Vuorotteluvapaa on tärkeä työssäjaksamista ja työurien pidentymistä tukeva elementti.

Lisätietoja ja lähde: AKAVA: aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista vastustava lausunto