Neljä kättä koskettaa toisiaan

Miten sitouttaa asiantuntija? Arvosta, tue ja mahdollista!

Specia palkitsee asiantuntijatyöhön tai yleisesti työelämään liittyviä pro gradu -tutkielmia ja YAMK opinnäytetöitä kerran vuodessa. Gradustipendillä haluamme tukea jäseniämme, saada tutkittua tietoa moniosaajien urapolkuja tukemaan ja antaa arvoa opiskelijoiden tekemälle tutkimustyölle. Nyt tarjolla on kirjoitus gradustipendin saaneen Henniina Vänttisen pro gradu -tutkielmasta ”Pelillinen digitaalinen konserniperehdytys ja uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen: Case Barona”

Työelämää ravistelee ”kiitti mulle riitti” –ilmiö ja näin ollen suuri muutos. Kauppalehden mukaan (2021) mukaan Yhdysvalloissa ja Britanniassa on viime syksynä alettu puhua suuresta irtisanoutumisaallosta, jota kutsutaan nimellä Great Resignation. Kyseessä ei kuitenkaan ole irtisanomisaalto, jossa työnantajat irtisanovat henkilöstöään, vaan kyse on työntekijöiden halusta vaihtaa työpaikkaa. Ilmiö ei kuitenkaan ole ainoastaan ulkomaisten työnantajien pohdinnan alla, nimittäin myös Suomessa iso osa palkansaajista harkitsee työpaikan vaihtoa. Palveluyhtiö Baronan teettämän suuren työelämätutkimuksen mukaan 45 prosenttia alle 40-vuotiaista työssäkäyvistä pohtii työpaikan vaihtoa (Barona 2022.)

Mikä sitten saa työntekijät nostamaan kytkintä tai pysymään nykyisessä työpaikassaan? Pyrin omassa Pro gradu –tutkielmassani vastaamaan osaltani tähän kysymykseen. Tutkin gradussani Suomessa työskentelevien asiantuntijoiden organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Haastattelin kymmentä Baronalla työskentelevää uutta toimihenkilöä, jotka työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa.

”Must tärkein on työyhteisö, työilmapiiri. Se on kaikkein tärkein asia. Sil on valtava merkitys”

Tutkimukseni tulosten mukaan asiantuntijoiden organisaatiositoutumiseen vaikuttaa eniten työyhteisö, tiimi ja työilmapiiri. Asiantuntijoiden sitoutumiseen vaikuttaa se, että heidän tekemäänsä työhön luotetaan niin organisaation, esihenkilön kuin tiiminkin toimesta, ja että he voivat itse luottaa muihin ja heidän tekemäänsä työhön. Työyhteisö, oma tiimi ja työilmapiiri vaikuttavat myös työmotivaatioon ja siihen, miten töissä viihdytään. Myös muiden auttamisella ja yhteistyöllä sekä sillä, että itse saa apua tarvittaessa, on merkitystä asiantuntijoiden sitoutumisessa. Tärkeintä on siis luottaa toisiinsa, auttaa toisiaan, ja ottaa kaikki mukaan työyhteisöön.  

Arvosta työpanosta sekä mahdollista kehitys, onnistumiset ja autonomia

Myös työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyvät tekijät ovat tärkeitä asiantuntijoiden organisaatiositoutumisessa. Asiantuntijoiden sitoutumiseen vaikuttaa suuresti onnistumisen- ja autonomian kokemukset sekä tavoitteiden saavuttaminen. Asiantuntijat haluavatkin, että heidän työpanostaan arvostetaan, ja että heidän työroolinsa on selkeä. Lisäksi asiantuntijat toivovat työtehtäviltään monipuolisuutta ja sopivaa haastavuutta. Myös palkalla ja palkitsemisella on vaikutusta sitoutumiseen, vaikka se ei olekaan tärkein tekijä. Asiantuntijat kokevat, että palkan tulee vastata heidän kokemustaan, koulutustaan ja työpanostaan.

Ole rehellinen, viesti avoimesti ja kohtele oikeudenmukaisesti

Organisaation kulttuurilla, strategialla ja arvoilla on merkittävä yhteys asiantuntijoiden organisaatiositoutumiseen. Asiantuntijat haluavat pystyä samaistumaan ja ”allekirjoittamaan” organisaation kulttuurin, strategian ja arvot. Arvojen halutaan näkyvän työarjessa aidosti ja ne ovat myös asioita, jotka vaikuttavat organisaatioon hakeutumiseen. Myös kulttuurin halutaan olevan sitä, mitä siitä on luvattu. Näin ollen kannattaa olla rehellinen siitä, millainen oman organisaation kulttuuri, strategia ja arvot ovat ja kuinka ne näkyvät työarjessa. Asiantuntijat odottavat myös avointa viestintää ja kaikkien oikeudenmukaista kohtelua.

Tue jatkuvaa oppimista ja mahdollista eteneminen

Myös kehitys- ja etenemismahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä asiantuntijoiden organisaatiositoutumisessa. Asiantuntijat arvostavat mahdollisuutta oppia uutta sekä ylläpitää ja kehittää osaamistaan. Kehitys- ja etenemismahdollisuuksina asiantuntijat pitävät muun muassa koulutuksiin osallistumista, uusien vastuualueiden tai työtehtävien saamista, etenemistä uusiin työrooleihin ja tutustumista kansainvälisiin työmahdollisuuksiin organisaation sisällä.

Tarjoa kattava perehdytys ja pidä lupauksista kiinni

Lisäksi perehdytys ja psykologiset sopimukset vaikuttavat osaltaan asiantuntijoiden organisaatiositoutumiseen. Näin ollen uusien asiantuntijoiden odotukset tulee selvittää, ja niiden täyttymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiantuntijoille on tärkeää, että he saavat kattavan perehdytyksen, ja että he voivat luottaa siihen, mitä on yhdessä sovittu. Kattava perehdytys on suunnitelmallista, ja sellaista, missä on mukana työyhteisö ja tiimi. Lisäksi välittävällä työilmapiirillä ja sillä, että perehdyttävä kokee olonsa tervetulleeksi, on suuri merkitys perehdytyksen onnistumisessa. Asiantuntijat toivovat perehdytykseltään varmuutta ja tehokkuutta omaan työntekoonsa. Näin ollen on tärkeää, että perehdytettävällä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uusia asioita laadukkaasti ja monipuolisesti. Digitaalisilla perehdytysratkaisuilla voidaan tukea kattavaa perehdytystä ja sitä kautta myös organisaatiositoutumista. Voit lukea lisää Baronan toimihenkilöiden perehdytyspelistä täältä.

Lähteet:

Barona (2022). Työelämätutkimus: 45 prosenttia alle 40-vuotiaista työssäkäyvistä pohtii työpaikan vaihtoa – henkinen hyvinvointi osin toipunut vaikka kuormitus kasvanut. Saatavilla www-muodossa:https://tiedotteet.barona.fi/tyoelamatutkimus45prosenttiaalle40vuotiaistapohtiityopaikanvaihtoa

Kauppalehti (2021). ”Kiitti mulle riitti” – Työmarkkinoita ravistelee hirmuinen irtisanoutumisaalto, jonka syitä vasta arvaillaan. Saatavilla www-muodossa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kiittimulleriittityomarkkinoitaravisteleehirmuinenirtisanoutumisaaltojonkasyitavastaarvaillaan/01581d61f8024807a83c32358eb2c37c