Specian 10 teesiä monimuotoiseen työelämään

Specian yhtenä tärkeänä tavoitteena on tasa-arvon edistäminen eri näkökulmista, joten myös maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen on tärkeä osa järjestön toimintaa.

Tulevan vuoden toiminta­suunnitelmaankin on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi, että vuonna 2017 korkeasti koulutetut maahanmuuttajat saavat entistä enemmän tietoa ay-toiminnasta ja Specian palveluista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Specian toimisto ja luottamushallinto ovat sitoutuneet edistämään asiaa konkreettisesti ensi vuoden aikana. Toiminta on jo käynnistynyt julkaistuilla artikkeleilla Asiantuntija-lehdessä ja Specian materiaalien kääntämisellä eri kielille: järjestön esittelytekstit on jo saatu niin arabian- kuin somalinkielisiksi. Seuraavaksi tekstit käännätetään viroksi ja venäjäksi.

Specia osallistuu aktiivisesti myös Akavan erityisalojen ja Akavan maahanmuuttajille suunnattuihin kampanjoihin: korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille on juuri alkamassa Akava-yhteistyönä mentorointiohjelma, johon Specia osallistuu Akavan erityisalojen kautta. Ensi vuoden aikana kokeillaan myös erilaisia toimintamalleja maahanmuuttajien saamiseksi mukaan Specian toimintaan. Suunnitelmissa ovat muun muassa erilaisten verkostoitumismahdollisuuksien ja tapaamisten järjestäminen sekä materiaalipakettien valmistaminen monimuotoiseen työelämään liittyvistä kysymyksistä.

Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää niin maahanmuuttajajärjestöjen kuin korkeakoulujen kanssa kohderyhmien tavoittamiseksi. Myös toimintaa yhteistyössä eri paikkakuntien monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyön keskusten kanssa lisätään. Näin Specia tulee tutuksi niin kyseisten organisaatioiden henkilöstölle kuin heidän asiakkailleen.

Tavoitteena on saada maahan muuttaneita niin jäseniksi kuin liiton aktiiveiksikin. Lisäksi Specia tukee maahanmuuttajatyössä toimivia jäseniään ja lisää tälläkin tavoin kulttuurista osaamista työpaikoilla. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisen ja harjoittelumahdollisuuksien edistäminen Akava-yhteisössä nähdään niin ikään tärkeäksi.


Monimuotoisen työyhteisön kymmenen teesiä

Lisääntyvä maahanmuutto monimuotoistaa työyhteisöjä. Työntekijöiden edustaessa erilaisia kielellisiä ja kulttuurisia ryhmiä myös työyhteisöjen dynamiikka ja toiminta saattavat muuttua.

Speciassa nähdään, että maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kotoutumisen ja työelämään integroitumisen edistämiseksi monimuotoisissa työyhteisöissä olisi hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:

1

Monimuotoisissa työyhteisöissä työrooleihin liittyvät vastuut, velvoitteet ja toimintakäytänteet eivät välttämättä ole kaikille itsestäänselviä. Esimerkiksi käsitykset virkamiehen roolista voivat vaihdella eri maissa. Toimintamallit ja käytänteet olisi hyvä käydä perusteellisesti läpi työsuhteen alkaessa ja keskustelua niistä tulisi jatkaa työn edetessä.

2

Työyhteisössä tulee kunnioittaa kaikkien vakaumuksia ja arvomaailmaa. Mikäli joku ei esimerkiksi halua kätellä vastakkaisen sukupuolen edustajaa, ei tätä tule ottaa henkilökohtaisena loukkauksena. Toisaalta kenenkään ei myöskään tarvitse muuttaa pukeutumistaan tai käytöstään vain siksi, että työyhteisössä on maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

3

Kaikki työntekijät ovat yksilöitä eivätkä pelkästään tietyn kansallisen kulttuurin tai uskontonsa edustajia. Jokainen muslimi ei välttämättä rukoilekaan viittä kertaa päivässä tai automaattisesti kieltäydy alkoholista; toisaalta moni saattaa hyvinkin näin tehdä. Myöskään maahanmuuttajataustaisen työtoverin arvomaailmaan, kuten sukupuolten väliseen tasa-arvoon, liittyviä käsityksiä ei tule perustaa ennakkoluulojen tai olettamuksien varaan. Työtoverit tulee kohdata yksilöinä ja kysyä rohkeasti eri ihmisten taustoihin ja toimintatapoihin liittyvistä asioista.

4

Maahanmuuttajataustaisen työntekijän ei voida katsoa vastaavan kaikkien kansallisen kulttuurinsa edustajien toiminnasta. Esimerkiksi asiakastyössä ei voida olettaa maahanmuuttajataustaisen työntekijän pystyvän kertomaan automaattisesti, miksi hänen kanssaan samaa kieltä puhuvat tai samaa kansallista kulttuuria edustavat asiakkaat toimivat niin kuin toimivat.

5

Maahanmuuttajataustaisilta työntekijöiltä ei tule pyytää tulkkaus- tai käännösapua vain siksi, että he sattuvat olemaan paikalla ja osaavat kyseistä kieltä. Työntekijä tulkkaa tai kääntää ainoastaan silloin, kun hän on tulkin tai kääntäjän roolissa ja saa siitä asiaan kuuluvan palkan. Kääntäminen ja tulkkaus ovat myös asiantuntijatehtäviä, joiden suorittamiseen tarvitaan alan koulutus ja ammatillinen osaaminen.

6

Suomenkielisessä työyhteisössä olisi tärkeä puhua suomea kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa on kuitenkin hyvä varmistaa, että viesti tulee ymmärretyksi – ja siirtyä tarvittaessa selkosuomeen. Suomen kielen käyttäminen työssä sekä osallistaa että tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näin tukee kotoutumista.

7

Työyhteisössä vastuuta tulee jakaa kaikille tasavertaisesti. Mikäli tehtävä on kielellisesti haastava, on maahanmuuttajataustaista työntekijää hyvä tukea tehtävässä. Jos esimerkiksi eri tekstilajien kirjoittaminen tuntuu hankalalta, suomeksi kirjoittamista voi harjoitella yhdessä. Toisinaan on myös hyvä miettiä, voisiko oikeinkirjoituksesta tai tyylilajien puhtaudesta tinkiä, mikäli tarkoitettu viesti kuitenkin välittyy tekstistä.

8

Muunkielisten ja/tai eri kulttuurista taustaa edustavien työntekijöiden kanssa on hyvä käydä heti työsuhteen alussa läpi myös vallan ja vastuun rajat. On kaikkien etu, että jokainen työyhteisössä tietää, millaista omatoimisuutta tai vastuun ottamista kultakin odotetaan. On hyvä muistaa, ettei läheskään kaikissa kulttuureissa esimerkiksi itseohjautuvuutta nähdä ollenkaan niin itsestäänselvästi positiiviseksi työntekiijän ominaisuudeksi kuin suomalaisessa työelämässä usein nähdään.”

9

Työntekijöitä tulee kohdella tasavertaisesti oman alansa asiantuntijoina. Maahanmuuttajataustaisille työntekijöille ei tule antaa erityisvapauksia vain siksi, etteivät he ole syntyperältään suomalaisia. Maahanmuuttajataustaisille työntekijöille ei myöskään tule automaattisesti antaa tehtäviä, jotka liittyvät heidän kielelliseen tai kulttuuriseen taustaansa. Pääpaino tulee olla kunkin osaamisessa ja asiantuntijuudessa.

10

Kulttuurinen sensitiivisyys työelämässä on tärkeää, mutta sitäkään ei tule korostaa liikaa. Olisikin hyvä miettiä, tulisiko monimuotoisissakin työyhteisöissä keskittyä pikemminkin työntekijöitä yhdistäviin kuin erottaviin tekijöihin. Ihmisyys on yhteistä kaikille.