Vår medlemsavgift ändras från och med 1 januari 2022

Specias höstmöte beslutade att ändra medlemsavgiften till ett fast belopp för alla medlemmar. I fortsättningen kommer medlemsavgiften att bli enklare, tydligare och lättare att betala.

Förändringar i din lön påverkar inte längre medlemsavgiften och du behöver inte betala någon medlemsavgift för till exempel semesterpenning, övertidsersättningar eller naturaförmåner. Trots ändringen är medlemsavgiften fortfarande avdragsgill och möjligheten till arbetsgivaruppbörd kvarstår. Majoriteten av de Akava-baserade förbunden har redan en fast medlemsavgift.

Den bästa servicen för mångsysslare

Med den ändrade medlemsavgiften kan vi i större utsträckning betjäna hela målgruppen av mångsysslare. Förändringen kommer inte att påverka vår verksamhet, utan du kommer fortsättningsvis att få högkvalitativ intressebevakning från Akavas Specialorganisationer och din egen medlemförening Specia, samt de bästa tjänsterna för mångsysslares behov. Våra tjänster för kompetensutveckling och karriärplanering förblir mångsidiga, aktuella och kostnadsfria för alla våra medlemmar.

Kategorier för nya medlemsavgifter från och med 1 januari 2022

Medlemsavgift: 29 €/mån

Om du har en avlönad anställning betalar du en fast medlemsavgift oavsett lönebelopp samt semesterpenning, övertidsersättning och naturaförmåner som erhållits under året.

Sänkt medlemsavgift: Om du arbetar deltid (60 % eller mindre) i ett anställningsförhållande kan du ansöka om rabatt på din medlemsavgift. Den sänkta medlemsavgiften är 16 € per månad.

Medlemsavgift med arbetslöshetskassans inkomstrelaterade dagpenning 23 €/mån

Om du inte har någon löneinkomst utan får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från arbetslöshetskassan. Medlemsavgiften är densamma oavsett arbetslöshetsdagpenningens storlek. Om du får kassans förmån betalar du själv medlemsavgiften i framtiden.

Minimimedlemsavgift: 8 €/mån.

Du betalar en minimiavgift om du inte är anställd eller får förmån av Erko eller en annan arbetslöshetskassa.

Minimiavgiften för medlemskap gäller i till exempel följande situationer:

  • du är familjeledig (OBS! Om din arbetsgivare betalar lön för moderskapsledighetens tre första månader, betalas den normala medlemsavgiften för dessa månader.)
  • du får ett stipendium
  • du får vuxenutbildningsstöd
  • du är på oavlönad sjukledighet
  • du får rehabiliteringsstöd
  • du får stöd för närståendevård
  • du är arbetslös eller uppsagd och får FPA-förmåner
  • du arbetar utomlands (ej utstationerad arbetstagare)

Frilansare i anställningsförhållande: 8 €/mån.

Medlemsavgift för studerande: 6 €/mån.

Om du är heltidsstuderande betalar du medlemsavgiften för studerande oavsett om du gör lönearbete vid sidan om dina studier

Medlemsavgift för pensionärer: 8 €/mån.

Medlemsavgift för yrkesutövare eller företagare: 10 €/mån.

Är du militär eller civiltjänst eller hedersmedlem är du befriad från medlemsavgiften.

Betala medlemsavgiften

Din medlemsavgift uppdateras automatiskt på den nya fakturan baserat på informationen i medlemsregistret. Fakturan skickas till din e-post i början av 2022. Se till att din medlemsinformation hålls uppdaterad. Uppdatera dina medlemsuppgifter i den elektroniska ärendehanteringen så snart som möjligt.

Det månatliga beloppet för 2022 förblir således detsamma och beloppet behöver inte beräknas separat utifrån en separat lönespecifikation. Som tidigare kan du betala medlemsavgiften i Akavas Specialorganisationers elektroniska ärendehantering eller på basis av den betalningsinformation du har fått i din nätbank. Du kan fortsättningsvis också bevilja din arbetsgivare fullmakt till att direkt dra av medlemsavgiften från din lön.

Om du redan har varit i arbetsgivaruppbörden tidigare behöver du i princip inte göra något själv. Det är emellertid bra att se till att medlemsavgiften har betalats korrekt från och med årets första lönespecifikation.

Obs! Om du till exempel är studerande, praktikant eller annan tillfälligt anställd upphör din arbetsgivaruppbörd den 31 december 2021. Du får en faktura för medlemsavgifter för 2022 från oss i början av året. Du kan få råd om hur du fortsätter med arbetsgivaruppbörd från Akavas Specialorganisationers medlemstjänst.

Observera att medlemskapet i arbetslöshetskassan också ingår i din medlemsavgift om du meddelat i din medlemsuppgifter att du blir medlem i kassan. Genom att tillhöra kassan har du möjlighet att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Vi utvecklar aktivt olika sätt att betala medlemsavgiften och arbetar hårt för att ta e-fakturor i bruk under 2022.

För praktisk information om hur du betalar medlemsavgiften:

Medlemssekreterare i Akavas Specialorganisationer

0800 135 370 (numret är avgiftsfritt)

Telefontid är ti–to kl. 9–14. Från början av 2022 kommer vår telefontid att vara längre, mellan må–fre från 9–16.

jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi

Kom ihåg att inkludera ditt fullständiga namn och medlemsnummer eller födelsedatum i meddelandet.

Din medlemsavgiftsräkning kommer att skickas till din e-post i januari-februari.