Specia palkitsee asiantuntijatyöhön tai yleisesti työelämään liittyviä pro gradu -tutkielmia kerran vuodessa. Gradustipendillä haluamme tukea jäseniämme, saada tutkittua tietoa edustamiltamme generalistisilta aloilta ja antaa arvoa opiskelijoiden tekemälle tutkimustyölle. Nyt vuorossa on kirjoitus syksyn gradustipendin saaneen Emilia Lammen pro gradu -tutkielmasta ”Uraohjaajien osaaminen ja haasteet työelämän murroksessa”.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin uraohjaajien työssään tarvitsemaa osaamista sekä heidän kohtaamiaan haasteita työelämän murroksessa. Osaamisen ja haasteiden tutkimuksella voidaan tunnistaa uraohjauksen kriittisiä kysymyksiä sekä lisätä ohjauksen laatua ja tehokkuutta. Tutkielman aineisto koostui yhdeksästä avoimesta asiantuntijahaastattelusta, jotka analysoitiin luokittelevalla sisällönanalyysillä.

Tuloksista kävi ilmi, että vuorovaikutusosaaminen, teknologinen osaaminen ja asiakkaan vahvistaminen nähtiin tärkeimpinä uraohjaajien osaamisalueina, siinä missä haasteista korostuivat erityisesti ohjaajan voimavarat, asiakastilanteiden haastavuus sekä ammatillinen hajanaisuus. Tutkimukseen osallistuneet uraohjaajat kokivat, että ohjattavien voimaannuttamiseen liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt huomattavasti uraohjaajien työssä, mikä edelleen korostaa myös ihmisten kohtaamiseen, tunneälyyn ja luottamuksen ansaitsemiseen liittyvän vuorovaikutusosaamisen tarvetta. Vaikka tulokset myötäilivät kansainvälisiä osaamisviitekehyksiä, huomattiin erityisesti työkykyosaamiseen ja mielenterveysosaamiseen liittyen teemojen olevan viitekehyksissä heikommin läsnä.

Tarvitseeko tulevaisuus lisää psykologista osaamista?

Psykologisen osaamisen korostuneisuus sekä osaamistarpeissa että haasteissa heijastelee huolestuttavalla tavalla nykyistä kiivastahtista työelämää, ja täten uraohjauspalveluiden vahvaa tarvetta. Tulosten pohjalta voidaankin pohtia, tarvitsevatko yksilöt urataitoinaan enemmän psyykkisiä taitoja ja vahvuutta, ja miten näiden taitojen kehittymistä voitaisiin tukea jo esimerkiksi eri kouluasteilla. Lisäksi psykologisen osaamisen tarpeet ja haasteet tuottavat kriittisiä kysymyksiä myös kasvavalle teknologian ja sosiaalisen median käytölle uraohjauspalveluissa. Vaikka etäohjaus on resurssien puolesta mielekästä ja sen avulla voidaan taata uraohjauspalveluiden saatavuus myös haja-asutusalueilla, on pystyttävä huomioimaan myös vaihteleva verkkolukutaito sekä eri ikä- ja ihmisryhmien suhde teknologiaan.

Uraohjauksen kannalta onkin keskeistä, miten ohjaajat pystyvät tukemaan yksilöille merkityksellisiä, motivoivia ja kiinnostavia urapolkuja, jotka vastaavat heidän arvojaan ja ovat hyvin sovitettuja työn ulkopuoliseen elämään.

Toisaalta uraohjaajien psykologisen osaamisen tarvetta voidaan lähestyä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Voidaan pohtia, ovatko yhteiskunnassa ja työelämässä vallitseva epävarmuus ja jatkuvat muutokset yksilöä lamaannuttavia. Näin ollen ihmisten vaikeudet voivat itse asiassa olla myös varsin luonnollinen ja terve reaktio yksilöiden urien kestävyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta heikentäviin olosuhteisiin, jolloin yksilöiden taitojen ohella myös yhteiskunnan tilaa ja rakenteita tulee kyseenalaistaa ja pyrkiä muuttamaan.  Selvää kuitenkin on, että yksilöllisten urapolkujen ja mahdollisuuksien verkostossa elämä ja elämänsuunnittelu ovat tulleet monimutkaisemmiksi. Uraohjauksen kannalta onkin keskeistä, miten ohjaajat pystyvät tukemaan yksilöille merkityksellisiä, motivoivia ja kiinnostavia urapolkuja, jotka vastaavat heidän arvojaan ja ovat hyvin sovitettuja työn ulkopuoliseen elämään.

Tutkimuksen tulokset tuovat selvästi esiin uraohjauksen tarpeellisuuden sekä sen edelleen kasvavan merkityksen tulevaisuuden yhteiskunnassa, kun yksilöllisten tarpeiden ja uravalintojen määrä kasvaa aikuiskoulutuksen ohella. Ihmisten yksilöllisten tarpeiden, työn kuormituksen ja uravalintojen määrän kasvaessa uraohjauksen on pystyttävä tukemaan merkityksellistä ja kestävää elämänsuunnittelua, vahvistamaan yksilöllisesti ohjattavia sekä vastaamaan yhteiskunnan ja yksilöiden kohtaamiin muutoksiin. Olennaista on, kuinka tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan.

Emilia Lampi