Suomalaiset yritykset eivät ole kyvykkäitä saavuttamaan kansainvälisillä markkinoilla täyttä potentiaaliaan, jos monimuotoisuuden johtaja on heille vieras käsite, eikä sellaista palkkalistoilta löydy.

Kun ajattelemme monimuotoisuutta, keskitymme pääasiassa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon tai maahanmuuttajiin. Monimuotoisuudessa ja sen johtamisessa on kuitenkin kyse laajemmin ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Monimuotoisuudessa vähemmistöt huomioidaan ja koko yhteisöä johdetaan toimimaan keskenään.

Yritysten suhtautuminen monimuotoisuuteen vaikuttaa työnantajamielikuvaan, brändiin ja tuottavuuteen – tätä kautta kokonaisvaltaisesti kaikkeen tekemiseen. Se, miten yritys suhtautuu vähemmistöihin ja viestii siitä, vaikuttaa siihen kuka tahtoo heille työntekijäksi tai kuka heidän tuotteitaan ostaa.

Yritysten syrjimättömyyslupaukset ja vuosiraporttien kannanotot eivät ole riittäviä. Työelämässä tarvitaan konkreettisia tekoja ja kirjattavia tavoitteita. #MeToo kaltaiset asiat eivät korjaannu pelkällä yritysten sisäisten ohjesääntöjen muutoksella. Esimerkiksi naisten seksuaalinen häirintä on tutkitusti yleisempää yrityksissä, joissa on miesvaltainen johto. Haluatko vaikuttaa tähän – palkkaa enemmän naisia johtoon. Monimuotoisuuden johtaminen on myös sitä, että yritys ja henkilöstö koulutetaan ymmärtämään mitä monimuotoisuus on. Koulutus lisää kykyä toimia ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa, antaa valmiuden työskennellä vammaisen tiimikaverin kanssa tai mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen seksuaalivähemmistöisen työparin kanssa. Tällaisia tilanteita varten ei riitä, että viestitään rekrytointiosastolle: ”Nyt aloitetaan monimuotoinen rekrytointi”. Se voi vain lisätä konfliktia. Tarvitaan avointa ja osallistavaa organisaatiokulttuuria ja sen saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii kovasti työtä – Monimuotoisuuden johtamista.

Monimuotoisuuden
johtaminen on tuottavaa

Yritysjohdon vakuuttaminen monimuotoisuuden johtamisen välttämättömyydestä ei onnistu myymällä ajatusta ”siksi, koska se on moraalisesti oikein”. Johdon ja esimiesten vakuuttaminen vaatii myös konkretiaa, kovia lukuja. Kun puutumme epäkohtaan X, hyödymme määrän Y. Työpaikalla tapahtuvaan naisten seksuaaliseen häirintään puuttuminen on helppo perustella myös taloudellisesti. Koska ahdistelu vaikuttaa työhyvinvointiin, voi tapauksista seurata sairaspoissaoloja tai työntekijöiden vaihtuvuutta, mitkä aiheuttavat huomattavia ja täysin turhia kustannuksia.

Monimuotoisella työyhteisöllä voidaan edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista, mikä taas vaikuttaa myös yrityksen tulokseen positiivisesti. Homogeeniset työyhteisöt ja tiimit eivät ole liiketoiminnallisesti perusteltuja – päinvastoin. Kuten Boston Consulting Groupin tutkimuksessa todetaan, yrityksen innovaatiotuottojen ja naisjohtajien osuuden välillä on selvä positiivinen yhteys.

Viime aikoina Suomen yritysjohto on viitannut globaaleihin megatrendeihin ja niiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa. Keskiössä ovat olleet digitalisaatio ja siitä johdettuna työn murros. Lisäksi ennusteissa viitataan esimerkiksi väestörakenteen muutokseen tai globaalissa mittakaavassa uusien talousalueiden voimistumiseen. Näihin esimerkkeihin pohjaten monimuotoisuuden johtamista tarvitaan ikääntyvien työntekijöiden huomioimiseen tai useiden eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden yhteistoimintaan. Kasvua tavoitteleva yritystoiminta on yhä enenevissä määrin tekemisissä kansainvälisillä markkinoilla. Kun kilpaillaan globaalisti työntekijöistä ja osaamisesta, on tärkeää, että monimuotoisuuden johtaminen on yrityksessä vahvasti läsnä.

Kyse ei ole vain siitä, että ulkomaalaiset ja vähemmistöt tulevat ”meidän” yhteisöön, vaan meillä kaikilla tulee olla valmiudet toimia erilaisten ihmisten kanssa. Kun yritys on osallistava ja monimuotoinen, on työntekijöiden helppoa olla yhteisössä oma itsensä. Tällöin kuluu vähemmän resursseja sisäisiin konflikteihin ja ihmiset pääsevät antamaan itsestään enemmän. Monimuotoinen työpaikka rikastuttaa niin työnantajaa kuin meitä jokaista.

Kirjoittaja on monimuotoisuuden asian­tuntija ja kahden pojan isä Lauttasaaresta, joka haluaa johtajiksi enemmän naisia.